This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Formalności

Termomodernizacja, jak każde przedsięwzięcie budowlane, wymaga przed rozpoczęciem prac wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Ma on istotny wpływ nie tylko na zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku, ale także na jego wygląd zewnętrzny. Każdy więc, kto zdecydował się na przeprowadzenie termomodernizacji domu, po wykonaniu audytu energetycznego powinien zlecić przygotowanie takiego projektu.

Mając już gotowy projekt, dopasowany do naszych potrzeb, lecz uwzględniający wszelkie, wskazane w audycie, możliwe modernizacje (minimalizacja mostków termicznych), wydawałoby się, iż można przystąpić do przeprowadzenia prac budowlanych. Jednakże nasze prawo wymaga jeszcze uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. To, jakie prace wymagają pozwolenia na budowę, a jakie tylko zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, precyzyjnie określa prawo budowlane (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami).

Dach i ściany wybranego domu można ocieplać bez pozwolenia na budowę, ponieważ jego wysokość nie przekracza wysokości 12 m (roz. 4, art. 29, ust. 2, pkt 4). W związku z tym jedyną czynnością administracyjną, którą należy wykonać w procesie termomodernizacji tego domu jest zgłoszenie właściwemu organowi (np. urzędowi gminy lub powiatu albo też urzędowi miejskiemu) przeprowadzenia robót budowlanych. Formularz zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych organów administracyjnych lub też w samych siedzibach działów architektoniczno-budowlanych jednostek administracyjnych. W samym zgłoszeniu (art. 30, ust 2) należy opisać rodzaj i grubość materiału ociepleniowego oraz sposób przeprowadzenia prac budowlanych (zaleca się używanie zwrotu zgodnie z zaleceniami producenta). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tym dokumencie należy podać takie informacje, jak: szczegółowe dane personalne, numer działki, na której znajduje się obiekt budowlany oraz numer dokumentu, na podstawie którego stwierdzona została własność bądź współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub też stosunek zobowiązaniowy przewidujący uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Do owych dwóch dokumentów trzeba dołączyć zasadniczą mapę działki. Można ją otrzymać za niewielką opłatą w dziale geodezji i kartografii jednostek organizacyjnych, w których dokonuje się zgłoszenia.

Zgodnie prawem budowlanym wszystkich tych formalności należy dopełnić przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac ociepleniowych można przystąpić dopiero wtedy, gdy w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. Po 30 dniach zgłoszenie robót budowlanych staje się prawomocne, zatem można przystąpić do wykonywania modernizacyjnych prac budowlanych. Uwaga! Ważność zgłoszenia, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, mija po upływie dwóch lat od dnia złożenia zgłoszenia.

Akcja modernizacja

Cykl artykułów publikowanych w miesięczniku MURATOR prezentujących krok po kroku ocieplanie starego domu.

więcej >

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później