This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Tryb postępowania w 10 krokach


Krok 1

Podstawowym warunkiem jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien zostać dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej składanego w Banku Kredytującym.

Krok 2

Decyzję o udzieleniu kredytu Bank Kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.

Krok 3

Inwestor zawiera z Bankiem Kredytującym umowę kredytu pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.

Krok 4

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu Bank Kredytujący przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek Inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym oraz kopią umowy kredytu.

Krok 5

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku:

  • dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom,
  • sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej.
  Krok 6

  W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia Inwestora oraz Bank Kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej określając także jej wysokość. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia Inwestora oraz Bank Kredytujący o odmowie przyznania premii termomodernizacyjnej.

  Krok 7

  Bank Kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu Bank Kredytujący pobiera od Inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Krok 8

  Po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Bank Kredytujący zawiadamia BGK o spełnieniu warunków do wypłaty premii.

  Krok 9

  Przekazanie premii termomodernizacyjnej przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia z Banku Kredytującego, jeżeli przedsięwzięcie zostało zrealizowane:

  • zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego (wymagane są oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru; formularze udostępnia Bank Kredytujący),
  • w terminie określonym w umowie kredytu.
  Krok 10

  Bank Kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kredytu wykorzystanego przez Inwestora

  Prezentowany materiał został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  link do FTiR

  The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

  Liczy się Twoje zdanie!

  Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

  Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
  Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

  (Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

  Rozpocznij ankietę       Później