This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Beneficjenci


Beneficjentami premii termomodernizacyjnej mogą być właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory),
  • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność,
  • lokalnej sieci ciepłowniczej,
  • lokalnego źródła ciepła,

bez względu na status prawny, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Inwestorami mogą więc być:

  • osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),
  • gminy, powiaty

realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Prezentowany materiał został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

link do FTiR

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później