This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Premia termomodernizacyjna


Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez Inwestora. Jako taka, przysługuje jedynie inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać Inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne jedynie z własnych środków.

Warunki otrzymania premii termomodernizacyjnej

Podstawowym warunkiem otrzymania premii termomodernizacyjnej jest przedstawienie audytu energetycznego, tj. opracowania określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji oraz oszczędności energii. Audyt stanowi również założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumiemy:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych:
  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10%,
  • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemy grzewczego – co najmniej o 15%,
  • w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie co najmniej o 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, tj.:
  • kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
  • ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków,

jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej o 20% w stosunku rocznym,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Prezentowany materiał został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

link do FTiR

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później