This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Tryb postępowania w 10 krokach


Krok 1

Podstawowym warunkiem jest przedstawienie audytu remontowego. Audyt taki powinien zostać dołączony do wniosku o przyznanie premii remontowej składanego w Banku Kredytującym.

Krok 2

Decyzję o udzieleniu kredytu Bank Kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.

Krok 3

Inwestor zawiera z Bankiem Kredytującym umowę kredytu pod warunkiem przyznania premii remontowej.

Krok 4

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu Bank Kredytujący przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek Inwestora o przyznanie premii remontowej wraz z audytem remontowym, kopią umowy kredytu oraz kopiami lub oryginałami zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowej i dwóch poprzednich lat podatkowych (jeśli pomoc publiczna została uzyskana).

Krok 5

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku:

  • dokonuje weryfikacji audytu remontowego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom,
  • sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii remontowej.
Krok 6

W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia Inwestora oraz Bank Kredytujący o przyznaniu premii remontowej określając także jej wysokość.

Krok 7

Bank Kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii remontowej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu Bank Kredytujący pobiera od Inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Krok 8

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego Bank Kredytujący zawiadamia BGK o spełnieniu warunków do wypłaty premii.

Krok 9

Przekazanie premii termomodernizacyjnej przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia z Banku Kredytującego, jeżeli przedsięwzięcie zostało zrealizowane:

  • zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu remontowego (wymagane są oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru; formularze udostępnia Bank Kredytujący),
  • w terminie określonym w umowie kredytu.
Krok 10

10. Bank Kredytujący zalicza premię remontową przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kredytu wykorzystanego przez Inwestora.

Prezentowany materiał został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

link do FTiR

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później