This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Premia remontowa


Premia remontowa to forma pomocy państwa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Premia remontowa stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez Inwestora. Jako taka, przysługuje jedynie Inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać Inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe jedynie z własnych środków. Premia remontowa stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu stanowiącego Wspólnotę Europejską i udzielana jest jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Premii remontowej nie można udzielić podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Warunki otrzymania premii remontowej

Podstawowym warunkiem otrzymania premii remontowej jest przedstawienie audytu remontowego, tj. opracowania określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Audyt stanowi również założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Przez przedsięwzięcie remontowe rozumiemy:

  • przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:
    • remont budynków wielorodzinnych,
    • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
    • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
    • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny, tzn. budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż 2 lokale mieszkalne, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

W celu uzyskania premii remontowej niezbędne jest obliczenie wskaźnika kosztu przedsięwzięcia, czyli stosunku kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię.

Prezentowany materiał został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

link do FTiR

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później