This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled


Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynku to pojęcie dziś bardzo często używane. Co tak naprawdę oznacza i z czym się wiąże?

 

Efektywność energetyczna jest to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej lub prognozowanej.Inaczej mówiąc efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie zużycia energii w ramach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia usług. W przypadku budynków tyczy się to energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji czy energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia w budynku.  Efektywność energetyczna to jeden z głównych celów poliktyki klimatycznej Unii Europejskiej. Pakiet klimatyczny 3x20 zakłada osiągnięcie 20% efektywności energetycznej w roku 2020.

Budynki efektywne energetycznie

Budynkami efektywnymi energetycznie nazywa się obiekty zużywające mniej energii aniżeli standardowe. Wśród takich budynków wyróżnić można budynki energooszczędne, budynki prawie zero-energetyczne lub budynki pasywne.

  • Budynek energooszczędny - jest to taki budynek, w którym zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia jest niższe, aniżeli w standardowym budowanym według minimalnych wymagań Warunków technicznych. Zapotrzebowanie na energię dla takiego budynku waha się w granicach 50-75 kWh/m2rok.
  • Budynek prawie zero energetyczny (ang. Near Zero Energy Building) - jest to budynek o zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia mniejszym niż 50 kWh/m2rok. Zgodnie z nowelizacją Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wszystkie obiekty budowane po 2020 roku będa musiały być prawie zero energetyczne.
  • Budynek pasywny - jest to obiekt, dla którego zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania wynosi mniej niż 15 kWh/m2rok.


TRIAS ENERGETICA

Podstawą uzyskania budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię, budynku efektywnego energetycznie, jest zasada TRIAS ENERGETICA. Okresla ona zasady postępowania dotyczace projektowania, eksploatacji i modernizacji budynków.
Prawo z zakresu efektywności energetycznej budynków

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (nowelizacja)
Dyrektywa w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa Prawo budowlane
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub części budynku

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później