This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled


Wymagania ochrony przeciwpożarowej

Każdy nowoprojektowany i istniejący budynek musi spełniać wymagania dotyczące zastosowanych konstrukcji, usytuowania obiektu, instalacji i rozwiązań, w tym również w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W polskim prawie określone są one w ustawach i rozporządzeniach. Definiują jakie systemy aktywnej ochrony przeciwpożarowej muszą być zastosowane w budynku, np. gaśnice, czujniki dymu, zraszacze wodne czy drogi ewakuacyjne. Określają również wymagania ochrony przeciwpożarowej dla materiałów, rozwiązań czy konstrukcji zastosowanych w danym obiekcie.

Akty prawne z zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa Prawo Budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (WT) jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Reakcja na ogień

Europejska klasyfikacj reakcji na ogień materiałów budowlanych wyróżnia materiały w klasa od A1 do F. W zależnosci od reakcji na ogień materiały budowlane posiadają odpowiednie klasy reakcji na ogień.

zobacz więcej

Nierozprzestrzenianie ognia

Nierozprzestrzenianie ognia (NRO) dotyczy rozwiązań i elementów budynku takich jak przekrycia dachów, systemy ociepleń ścian zewnętrznych i jest kolejną klasyfikacją ogniową.

zobacz więcej

Odporność ogniowa

Klasy odporności ogniowej tyczą się takich elementów budynku jak ściana, strop czy słup i analizują jego nośność, izolacyjność czy szczelność ogniową.

zobacz więcej

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później